Pedersen

 

Susanne Stoltze Saltoft

Borum sogns historie fra A til AA.

Klik på pengekisten.

Herredsfoged Peder Pedersen.

 

Peder Pedersen ca. 1510 - 1586 var Herredsfoged i Borum, Framlev, Århus

og min direkte ane i 13. generation.

 

 

Herredsfoged Anders Pedersen.

 

Peders søn, Anders Pedersen 1551 - 1631 overtog fadersns hverv og var desuden selvejer. Han er min direkte ane i 12. generation.

 

En herredsfoged var indtil 1919 den embedsmand, der var dommer og øvrighed/politimester i et herred.

 

Herredsfogedembedet opstår i det 14. og 15. århundrede, hvor han trådte spidsen for herredstinget, og efter at han i nogen tid havde dømt sammen med tingmændene, blev han senest i 16. århundrede overalt enedommer, således at han kun i visse sager skulle tiltage meddomsmænd.

Samtidig gik hans tidligere forretninger over til andre, dels ridefogden, dels på steder delefogden.

 

Før 1660 udnævntes herredsfogeden i reglen af lensmanden og toges altid blandt herredets bønder, selvejerbønderne eller kronens fæstere.

Efter enevælden går udnævnelsen over til kongen, og embedsvirksomheden bliver mere og mere en livsgerning, men da lønningen, som bestod i en frigård, det såkaldte dommerkorn samt nogle sportler, var i høj grad utilstrækkelig og juridisk uddannelse ikke krævedes, var indehaverne af embederne snarere ringere end i ældre tid. Indførelsen af juridisk eksamen i 1736 og lønningsvilkårenes forbedring gennem de stigende sportelindtægter gjorde dog efterhånden forandring heri, og siden slutningen af 18. århundrede var herredsfogeder altid jurister og tilhørte socialt overklassen

 

Herunder ses Anders Pedersens "Selvejerbrev" , hvor han til gengæld for at vedligeholde Cannike Mølle Bro modtager en gård.

 

"Anders Pedersen i Borum, fick breff på en gård udi forne Borum liggendes qvitt och fri, for hand årligen skal holde Cannike Mølle bro.

 

Wi Christian etc. G a w, at eftersom thende brefschriver Anders Pedersen i Borum, herritzfoged udi Framløf herred, er af lensmanden på vort slot Skanderborg, befalendes och pålagt, årligen att schall holde en bro ferdig och ved magt, kaldes Cannicke Mølle bro. Thi haffuer wi nådig bevilget och tilladt, och nu med thette obne breff bevilge och tillade, at fornte Anders Pedersen for hans umage och besværing, må nye och beholde een gård liggendes udi fornte Borum, som Lauritz Heug? iboede, och hand nu self udi brug och svarer? hefter?, qwitt och fri for giesterie, egt och arbeide."

Link til mere info om Peder Pedersen

Borum Kirke kan dateres tilbage til 1100-tallet og i 1500-tallet blev den udbygget.

 

 

Herredsfoges Anders Pedersen bekostede Altertavlen, som siden blev erstattet af en ny.

Af den gamle altertavle er bevaret et krucifix i kirken.

Link til personregister for Peder Pedersens ca. 2000 efterkommere

Min relation til Peder Pedersen:

 

Peder Pedersen ca. 1510 Borum - ca. 1586 Borum, Framlev, herredsfoged.

+ Marine Hansdatter ? - 1609 Borum.

 

Anders Pedersen ca. 1551 Borum - 1639 Borum, herredsfoged.

+ Maren Pedersdatter ? - 1604 Borum.

 

Maren Andersdatter ? Borum - 1658 Aarhus Mølle.

+ Laurits Jacobsen Møller ? - 1646 Aarhus Mølle, mølleejer.

 

Maren Lauritsdatter ? Aarhus Mølle - 1650 Randers.

+ Mads Lauritsen ?

 

Tønne Madsen/Madtzen 1643 Randers - 1696 Nyborg, borgmester.

+ Kirstine Jensdatter Rosenberg 1647 Nyborg - 1687 Nyborg.

 

Birgitte Tønnesdatter Rosenberg 1681 Nyborg - 1758 Svendborg.

+ Johannes Nielsen Friis 1665 Svendborg - 1734 Svendborg, borgmester.

 

Marie Kirstine Johannesdatter Friis 1707 Svendborg - 1782 Svendborg.

+ Axel Madsen Hviid 1699 Skjoldmose - 1748 Glorup, forpagter.

 

Elisabeth Marie Axeldatter Hviid 1734 Svinninge - 1794 Svinninge, Svendborg.

+ Knud Lauritzen Winther 1732 Svinninge - 1792 Svinninge.

 

Marie Kirstine Knudsdatter Winther 1761 Svinninge - 1831 Ruds Vedby.

+ David Jocumsen Stoltze 1762 Rubjerggaard, Tillitze - 1823 Ruds Vedby, skytte og skovfoged.

 

Frantz Vogelius Stoltze 1803 Værløse, Kbh. - 1855 St. Taastrup, Holbæk, skovrider.

+ Johanne Marie Böchel 1805 Mølleskov - 1875 Haraldsted.

 

Cathrine Margrethe Stoltze 1846 Mølleskov - 1926 Valsølille.

+ Johan Larsen 1836 Nordenbroe, Magleby ´1883 Skjoldnæsholm, gartner.

 

Carl Vogelius Larsen 1870 Vigersted - 1959 Nørrebro, København, toldpakhuschef.

+ Anna Marie Kristensen 1885 Ravnstrup, Toxværd - ? København.

 

Kjeld Tage Stoltze Larsen 1924 Nørrebro, Kbh. - 1884 Lyndby, grosserer.

+ Birthe Saltoft Christiansen 1930 Slagelse - 2007 Svogerslev.

 

Susanne Stoltze Saltoft 1955 Holbæk.